О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост  

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 

д-р Чавдар Ангелов, Директор на НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ „ШИПКА-БУЗЛУДЖА, ул. „П. Р. Славейков“ № 8, гр. Казанлък, п.к. 6100

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

с ъ о б щ а в а 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане в обект:

„РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ФАСАДИТЕ НА ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА НА ВРЪХ „ШИПКА“, В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 83199.1.1, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ШИПКА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА“

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: д-р Чавдар Ангелов, тел. 0889404836, гр. Казанлък, ул. „П. Р. Славейков“ № 8, ет. 2.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Стара Загора.

Обявата е публикувана във в-к „Старозагорски новини“ на 12.07.2022 г., стр. 2.