Реализация на проект „Реставрация на движими културни ценности /художествени произведения/, експонирани в Паметника на свободата, участващи във временните експозиции на музея“ .

За периода 6 октомври  2022 г. – 30 март 2023г. Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ реализира проект „Реставрация на движими културни ценности /художествени произведения/, експонирани в Паметника на свободата, участващи във временните експозиции на музея“. Проектът е на обща стойност 12 160 лв. В това число 9120 лева финансиране по обявена сесия „Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“ на Министерство на културата и 3040 лева от бюджета на НПМ „Шипка-Бузлуджа“.  

 

За отчетния период са реставрирани 24 броя движими културни ценности /художествени произведения/, част от фонда на Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“.   

 Резултатите от извършената реставрация ще допринесат за по-добър цялостен облик и представянето пред публики на постоянната експозиция и временните изложби на Национален парк-музей „ Шипка-Бузлуджа.