15.11.2016

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: „Доставка на нов автомобил за нуждите на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, гр. Казанлък“.

Кратко описание: Обществената поръчка е за доставка на един брой нов автомобил за нуждите на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, гр. Казанлък, съгласно Техническа спецификация и във връзка с необходимостта от транспортно осигуряване на дейността на музея

Обява за удължаване на срок по чл. 188, ал. 2 ЗОП

Обява и документи

Обява

Технически спецификации и изисквания

Образци на документи и подготовка

Протокол от 28.11.2016 г. на Комисията